Senior (Kyu) Grading Techniques

Novice - 6th Kyu 6th Kyu - 5th Kyu 5th Kyu - 4th Kyu 4th Kyu - 3rd Kyu 3rd Kyu - 2nd Kyu 2nd Kyu - 1st Kyu